Jeżeli egzekucja zostanie umorzona (na wniosek wierzyciela lub w związku z brakiem aktywności wierzyciela) komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższą niż 1/10 i nie wyższą niż 10–krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (chyba że wierzyciel złożył wniosek przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji). Firmy windykacyjne podobnie jak komornik przeprowadzają windykację najpierw z rachunku bankowego dłużnika, a w drugiej kolejności z majątku. Osoba windykowana czyli dłużnik zostaje wpisana na listę Krajowego Rejestru Dłużników, gdzie jej nazwisko nawet po spłacie zobowiązania pozostaje przez okres pięciu lat. Dłużnik poddany windykacji nie może wziąć niczego na raty ani też produktów abonamentowych. Egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik miejsca położenia nieruchomości. Jednakże niektóre czynności egzekucji należą do sądu (przybicie i przysądzenie własności) lub dla sędziego (nadzór nad licytacją). W razie gdy nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór komornika egzekucji należy do wierzyciela. Kodeks ustanawia zasadę, że do tej samej nieruchomości może być prowadzona tylko jedna egzekucja, w toku której są realizowane roszczenia wszystkich wierzycieli. Windykacja prowadzona na wniosek jest z zasady windykacją osoby prywatnej, której dłużnik jest coś winny. Do osób domagających się windykacji należą zwykle duże przedsiębiorstwa i firmy, które nie mają czasu ani sposobności ubiegania się o zaległe płatności, dlatego też zlecają windykację długu komuś innemu na zasadzie outsourcingu lub zlecenia. Firmy windykacyjne prowadzą swoje czynności windykacyjne do zamierzonego skutku.
Egzekutor
Egzekucja